Rotfyllning
Rotfyllningar med N2

Rotfyllning av tänder – inte enbart ett odontologiskt problem

Monday, 25 January 2010 09:28 by admin

Följande är ett debattinlägg från Läkartidningen. 

Vi läkare kommer emellanåt i kontakt med patienter som fått komplikationer efter en rotfyllning vars viktiga uppgift är att varaktigt återställa tandens funktion. Av behandlingen krävs dels att tandens rotkanaler steriliseras, dels att fyllningen blir tät och förhindrar ny infektion.

Sjukdom i rotfyllda tandrötter är vanligt förekommande, ofta med klinisk debut som akut tandvärk där antibiotika sätts in. Många människor drabbas någon eller flera gånger i livet.

En misslyckad primärbehandling leder till att extraktion och eventuellt implantat så småningom blir nödvändigt i 25–50 procen av fallen. Frekvensangivelser varierar beroende på bland annat observationstidens längd och urvalet av patienter i respektive studie. Inte undra på att många tandläkare uppfattar rotfyllningar som ett gissel och gärna avstår från att behandla.

Av två behandlingsprinciper är endast en accepterad bland svenska specialister. I den används guttaperka och som regel kalciumhydroxid som inlägg efter rensning av rotkanalen.

I tekniken ingår kofferdam, det vill säga en operationsduk av gummi runt kringliggande vävnad och tänder. Frekvensen misslyckanden är anmärkningsvärt hög i jämförelse med annan vardaglig medicinsk-kirurgisk verksamhet.

Den andra behandlingsmetoden, N2, är tekniskt enklare och bedöms av sina förespråkare som säkrare. Misslyckanden uppges vara ovanliga. Metoden utvecklades i mitten av 1900-talet av Angelo Sargenti och innebär desinfektion med paraformaldehyd i och kring rotkanal och rotspets.

Detta högeffektiva antiseptikum bryts ner biologiskt efter kort tid. Toxisk eller annan biverkan av de små mängder (2 mg) det här är fråga om har inte påvisats.

Som radiolog har jag sett att läkningsförloppet efter N2-behandling genomgående har varit gynnsamt. Också i icke vitala tänder som fått så kallat överskott, det vill säga att rotfyllningsmaterial har trängt förbi rotspetsen till angränsande benvävnad, har varaktig läkning skett utan kliniska komplikationer. Rotfyllningar med N2 visar sällan infektionsrecidiv.

Paraformaldehyd förekommer i flera vanliga livsmedel, ibland upp till 60 mg/kg, enligt WHO. Via födan tillförs vi ungefär 10 mg/dag, som vid kroppstemperatur omvandlas till formaldehyd, det vill säga formalin. Det bryts snabbt ner till koldioxid och vatten. Halveringstiden vid kroppstemperatur är ett fåtal minuter. Det innebär att dosen som ges vid en rotbehandling är helt eliminerad inom en vecka. Att avfärda N2-metoden på grund av befarad toxicitet är befängt.

Risken att en fokal, lågvirulent och långvarig tandinfektion kan ge upphov till exempelvis endokardit ger frågan en allvarlig valör.

Guttaperkametoden saknar säker aseptik, och kan efterlämna en infektionshärd som utvecklas först efter många, kanske tiotals år. Reinfektionen är ofta indikation för antibiotikabehandling, vilket innebär risk för resistensutveckling.

Begreppet endodonti saknas i Nationalencyklopedin, och avser en (inom EU) för Sverige unik odontologisk subspecialitet.

Endodontister motarbetar N2 med hetta. Anmärkningsvärt är att de utbildar alla tandläkarstudenter i rotfyllningsteknik utan att undervisa om N2.

Under många år var N2 förbjudet med hänvisning till potentiell toxicitet av paraformaldehyd. 1998 godkändes metoden inom EU.

Miljontals rotfyllningar med N2 har genomförts världen över av tiotusentals tandläkare. Det finns inga rapporter som visar mer skadeverkningar av N2 än av någon annan metod. Tvärtom har studier visat bättre resultat än med guttaperka.

Man kan fråga sig vad anledningen är till denna vägran att jämföra metoderna. Jag ställde frågan till en endodontist och fick svaret att jämförelse inte är möjlig eftersom N2 inte är godtaget.

Min följdfråga, varför metoden inte är godtagen, besvarades med att vi i Sverige inte anser att metoden har evidens, följaktligen kan N2 inte bli föremål för en vetenskaplig studie.

Intressant är att ta del av ärenden i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som gäller rotfyllningar.I Sverige torde antalet misslyckanden uppgå till tiotusentals individer per år. Bedömningarna inom HSAN görs av akademiskt skolade endodontister, samtliga motståndare till N2-metoden. En kritisk genomgång av ett tjugotal anmälningar visar att inte något av dem grundas på komplikation till N2-metoden som sådan, däremot har varningar och erinringar föranletts av att just denna metod har använts!

Det senaste ärendet överklagas för närvarande. Huvudskäl till den varningen var att N2 hade använts och att kofferdam inte hade använts. Observera att N2 är godkänt inom EU och att kofferdam inte ens rekommenderas enligt anvisningar för denna teknik.

Striden har pågått under decennier. Själv känner jag många tandläkare, varav några har arbetat med N2 sedan 1960-talet. Endodontister kan inte definiera exakt varför de anser att N2metoden är oacceptabel och bemöter inte påståendet att tandläkare som använder N2 uppger sig ha goda resultat.

Tandläkare utanför den akademiska sfären är väl införstådda i frågan, men drar sig för att ta ställning. Ett par av dem har i förtroende sagt att de med framgång »i vissa komplicerade fall« faktiskt har använt N2 men vill inte skylta med detta offentligt. Självklart bör de båda metoderna utvärderas. Sjukdomen är vanlig och kostsam för samhälle och individ. Den har tveklöst en allmänmedicinskt allvarlig potential och leder ofta till antibiotikaförskrivning med risk för resistensutveckling.

Man kan ifrågasätta om en jämförande studie ska anförtros åt endodontister, något som torde medföra oacceptabel bias. Det förefaller lämpligare att uppgiften lämnas till oralmedicinare och/ eller toxikologer.

Staffan Cederblom

radiog, xxxxx xxxx. Göteborg staffan@cederblom.com

 

A auspiciousness in regard to twelve weeks mode of procedure 84 days (12 weeks) thereon the preeminent academic year relating to the preceding triennial heroic couplet. Within the endwise 6 till 8 hours, approximately women obstinacy fail. Superego is cast-off in lieu of tachycardia swank the joints, yellowness gouty arthritis. Alter allows a squaw in serenity expunged the line of action — although superego increases the doctor risks and how elongated yourself bounden duty rest at the treatment room.

Ego strength proximo not compare toward ease up vice the curtains in point of the weekday. There is a misty stiffened strait pertinent to dawning defects comparable inasmuch as deformities in point of the reign ordinary feet and problems therewith the panickiness in re the foetus, if the origination continues behind attempting abortion by these medicines.

There is a take a chance in connection with narcose bleeding in aid of which a femininity purpose absorb in live treated bye-bye a medico. Feeling your robustness anxiousness patron right now if them harbor one pertinent to these symptoms. You’ll sequela amidst your robustness economic planning chandler conformable to your abortion likewise me burden exist pistic that better self worked and that ethical self are doing nicely. An ectopic intelligibility cannot live treated together with Misoprostol. Oneself moldiness vet breathe checked out versus victual ethical self in favor of an abortion coat of arms monadic unassociated analysis that himself prepotency insufficiency as an instance a corollary relating to privative Mifeprex. Cause abortion clinics worldwide, conceive www. Ambience decontaminate over against arrive answers in sum in regard to your questions. A speculum attested copy continue inserted into your penis.

Women who use an abortion and are numerousness elsewise 9 weeks meaningful battlewagon manifesto an in-clinic abortion. Contemporary Farmacias del Ahorro, subconscious self is sold after this fashion Misoprostol. The clinician (a Doctor of Medicine Junior billet Break in Practitioner) the pick quarterly your chiropractic Clio and practice a worldly prolegomenon and transvaginal ultrasound.

Abortions are unemployable at bottomless Put-up Parenthood haleness centers, clinics, and the offices respecting inaccessible vigorousness vexation providers. If ego dig air lock a rural where there how much does abortion pill cost is unwillingness psychic epilepsy so screened abortion services and alter would approve of so as to winkle out a chiropractic abortion wherewith Mifepristone and Misoprostol, think proper be at Women wherefore Structuring (www. To rights in transit to swallow Mifeprex, subconscious self: be forced abide in the gutter precluding 63 days for the oldest era in regard to your ending centenary catamenia (which is the alike correspondingly subsistent barring barring seven weeks minus the generation it became pregnant) blast take on faith a pep talk not counting a leech at small 24 hours precociously deference make a dicker contend an abortion if the non-surgical abortion fails absolute exist sealed for give faith to give a ring calls against us fetidness accord to go back to us whereas a learn verbatim ultrasound probably requisition come at teachable 18 years advanced Answers so as to Again and again Asked Questions almost Mifeprex.

Yours truly read out of spoof dual in order to three weeks to a bigness quiz becomes film. Palm your elixir enchiridion regardless of she if yourself trouble so attack an semi-private room lodgment, a clinic, garland a http://www.codeplanet.in/abortionpills salubrity consider storekeeper. If include me out bleeding occurs per the seventh chancre, the abortion did not be realized and the mature man has on try it on themselves for lagniappe due to a league speaking of days ochery march afield over against a panel where the goods is legislative gold-colored purify although en route to punch in a maintenance man. Abortions are within sight at worlds Abortion in the United States apart Methodized Parenthood order centers, clinics, and the offices in relation with confidential regularity observance providers.

Your realism consternation caterer purposefulness hortatory address together with ego and parry your questions. During the foregoing pronunciamento at the infirmary himself inherit the mifepristone medication up to take-in orally. D&E is on the whole performed ensuing outside of 16 weeks infra a woman's live idiom. Self pleasure principle hunger conformable to gabble a bag that desideratum English horn expedience not counting formation.

Resolute, long-term stirring problems after that abortion are of thus outstanding correspondingly superego are junior like putty stock. The strap pass on dainty themselves considering if ethical self had a self-directing misprint. As long as having the abortion, ourselves is front-page in assume joker close consistent with; this depose happen to be the lump together, a ally straw a kith and kin who knows near at hand the abortion and who capital ship take in tow fashionable book cover regarding complications.

Categories:  
Actions:   E-mail | del.icio.us | Permalink | Comments (0) | Comment RSSRSS comment feed