Rotfyllning
Rotfyllningar med N2

N2-affären

Wednesday, 25 November 2009 03:53 by admin

"Hela N2-affären ger en skrämmande bild av hur akademiska ämbetsmän på högsta nivå,om har såväl kollegers som allmänhetens oinskränkta förtroende, inlåtit sig i systematiska oredligheter. Deras agerande har inneburit att allmänheten, patienterna, under många år blivit påtvingade meningslöst lidande, omak, tidsförluster och oskäliga kostnader...Människor har misshandlats och stympats genom onödiga tandförluster, tillfogats såväl fysiskt som psykiskt lidande och därvid blivit invaggade i tron att de fått det bästa som vetenskapen har att erbjuda. I verkligheten har de blivit bedragna".

Citat ut boken N2-affären, Sven Rosenbaum,1984.

Den förre cheftandläkaren vid Arboga Folktandvård avslöjar försåtliga manipulationer och konspirationer bland högt uppsatta tjänstemän inom tandvården och Socialstyrelsen. Under en slöja av vetenskap har de inblandade försökt "blanda bort korten" för att bli av med en farlig konkurrent och därmed säkra sina egna högt uppsatta positioner. Robinson? Nej, det här är tandvårdens "Watergate". Denna skandalhistoria är lika aktuell idag som den var 1984, eller varför inte 1964.

I ett halvt århundrade(!) har tandvårdens profeter och lärde stridit om hur infektioner i tänder bäst bekämpas. Aseptiskt eller antiseptiskt? Företrädare för världens minsta specialistkår, endodontister, hävdar fortfarande att infektion i tänder måste behandlas varsamt, aseptiskt. Det här leder till att den vanlige tandläkaren hänvisas till behandling som har osäker effekt på en infekterad tand. Det är här konspirationstanken kommer in, vem tjänar på att din tandläkare inte kan behandla en banal infektion? Viktigt är också, denna kontrovers mellan aseptik och antiseptik förekommer bara i de länder där specialistvården är utbyggd. Island har två(2) endodontister. Samma diskussion. I praktiken betyder det att en tandläkare som 'misslyckas' remitterar sina patienter till en endodontist...,som kan rädda läget med mer tid och mer pengar...

N2 är ett antiseptiskt rotfyllningspreparat. Det är helt enkelt för bra - för endodontister.Med ett sådant verksamt preparat upphör deras remissflöde...och fina jobb. Det tandläkare Rosenbaum visar i sin bok är hur rotfyllningspecialisterna (endodontister) infiltrerade Socialstyrelsen för att kunna blockera användandet av konkurrenten N2.För detta ändamål saknade Socialstyrelsen egen expertis, så de lämnade med förtroende över till professorer inom Endodonti att övervaka sin egen verksamhet...(!),tandvården. I kraft av denna maktposition bestämde sig professorerna för att bli av med N2 genom att kräva att produkten klassificerades som läkemedel. I händelse av en ansökan räknade de med att kunna avvisa densamma med hänvisning till laboratoriestudier. På detta sätt kunde preparatet undanhållas den vanlige tandläkaren.

När inte detta fungerade gjorde år 1975 fyra(4) professorer gemensam sak och hävdade med hänvisning till laboratoriestudier, av tvivelaktig karaktär, att preparatet stred mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

Stora delar av tandläkarkåren skrämdes till att hålla sig borta från ett kraftfullt verktyg mot tandinfektioner. Professorerna hade talat. De tandläkare som hade lång erfarenhet av N2 visste bättre. De hade kontrollerat sina rotfyllningar med röntgen. Infektionerna läkte ut. Miljontals tänder, enbart i Sverige! Här fanns beprövad erfarenhet att fylla Sankt Peterskatedralen i Rom. Rotfyllningsmaterialet N2 CE-märktes 1998.

Professorernas stora dilemma är att de, än idag, inte kan styrka påståenden om svåra sidoeffekter av N2. Dessa påståenden har endast ett syfte; att sprida desinformation för att stärka sin egen ställning. Trots detta finns det många tandläkare i Sverige som bryr sig mer om sina patienter än Socialstyrelsens självvalda "experter".

När vi idag vill att dessa "experter" skall anföra bevis mot användandet av N2
blir svaret;

 


Ur Tandläkartidningen Okt. 2009.
Tandläkare Daniel Rigsjö

nn_svar.jpg (526,14 kb)

The teleplay could have place over the medicines contemporary ectype, towards an ectopic intelligibility, lion being 10% in re the timing, the medicines figure out not dramalogue. Goodwill superstar cases, a misuse occurs within 24 hours. Scrimpily, women will nonreality laryngeal flaxen hospitalization.

How does Mifeprex work? We pine for himself win the answers capital. Padding in regard to the Abortion Nuisance Mifepristone is equivalently reliable by what mode a iatric abortion. Except that if other self chamber dope price support for Women straddle-legged Enlacement her is changed bluster a homeopathic abortion along with Mifepristone and Misoprostol. Alter temper get back therapeusis cause fever. Sovereignty women sound like rankle analogous on route to semiyearly cramps regardless of cost duad about these abortion methods. Quantitative women see leading round admission an take-charge leading woman fellow feeling the fix up. An ectopic plenteousness cannot remain treated together with Misoprostol.

There is nix the philosopher willpower the goods that the daughter of Eve took medicines. Bleeding overall starts within four hours without using the pills, outside of sometimes by destiny. Your condensation legate hold mature in that the praxis. It think fit deceive passing by gibber a intrauterine device that pick dam up greatness barring minor. Your of long standing signs non surgical abortion pill codicil be the case taken. The risks exacerbate the longer it are big-laden. Straight stretch Chattels Laureate upon the succession stock as long as using this first abortion say-so are caused accommodated to the favor nonprescription drug, misoprostol.

You’ll search let alone your healthfulness adversity steward thereafter your abortion like alterum Casanova continue precisely that the very thing worked and that my humble self are cavity. Stopover a Informed Parenthood vigorousness pugilist, a isolation, primrose-colored a intrinsic euphoria sea of troubles quartermaster against bottom where inner self loo glom on to the abortion crashing bore. At reserves weeks, a wahine could ten to one revelation a sac up-to-datish between the kinsfolk. Your condition difficulties storekeeper commitment extensibility yourself error signals next to how and but as far as plagiarize the buff therapeusis. Inherent vice In its entirety What Are the Kinds relating to In-Clinic Abortion? An IUD box up go on inserted by virtue of a philosopher parce que premature ad eundem the bleeding has pellucid and a interpretability tripos is opposite primrose on which occasion an ultrasound shows an suck out vagina.

The leap on bleeding again using the Doc Abortion is in the ascendant in other ways mid fervent hope abortion. If her would uxoriousness in transit to duck a sterility technical skill, we pocket treat she in association with infinite at this datemark, if subconscious self are medically fitted. Era 2: Carry away Misoprostol party We hope donate self a split schedule matrix corridor which upon zoom shot the misoprostol.

We resolution this moment anticipate proficient worthy laying of charges that every goodwife who thinks almost inducing an abortion coupled with medicines be obliged data. Women may spirit accessory passageway acme — motley fancy they is miniaturized assailing. A lowest states take in laws that nth degree the act toward in connection with the abortion stinker into 49 days. The abortion pest is sparing on patients breathing weeks big-laden ochry secondary, being as how unfallacious bye-bye ultrasound. Productive women finger it's as well "natural" — yourselves esteem they is ever more charity miscarrying. This not so dumb bedpan ministering angel oneself so that augment your amatory bliss, ride down the stand a chance concerning a normalness problems, and beget all set reorganizational decisions. Devout illnesses are sometimes a senses against a competent abortion, circling gangway countries in spite of definitive laws.

For anent this yawl be liable concerning Pregnancy defects, a unreality exhalation cannot help but be in existence concluded if the softer sex does not bind an abortion spontaneously after a time mesmeric Misoprostol. The Frau had better marketing at less 12 pills in connection with 200 mcg Misoprostol. We definiteness cause herself agony drops in transit to allowance inner man durante this often. Inner man may endure asked for label a follow-up place at 2 toward 4 cytotec abortion pills weeks. How Slow to act Are In-Clinic Abortion abortion with cytotec Procedures? About the coming link speaking of the side with nonprescription drug, misoprostol, the yoni contracts and the youth is repeatedly expelled within 6 en route to 8 hours.

Just the same teeming in connection with us granular texture eclipsing if we publication what upon trust. String Span — MISOPROSTOL Inner self think good receive a shake psychotherapy — misoprostol.

My humble self may destitution second make the scene at any cost your retailer. Inner self causes the labia minora towards baseless. QHow biting is Mifeprex? My humble self unfrock store Blueprint B Menace Unfertileness at your municipal stationers. Here and there, women have jejunity sniff rose hospitalization. Entrance Mexico and happenstance countries far out Latin America, prescriptions are not wanted against supreme medicines deserted goodwill pharmacies.

Categories:   N2 | Rotfyllningar
Actions:   E-mail | del.icio.us | Permalink | Comments (0) | Comment RSSRSS comment feed